Algemene voorwaarden Allround Klus Service H&S

 

Artikel 1; Geldigheid

 

1.1      Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en op alle overeenkomsten aangegaan door Allround Klus Service H&S, gevestigd te Oude Meer.

1.2      Met het accepteren van een offerte en het geven van een opdracht accepteert de opdrachtgever de toepasselijkheid van de onderhavige door Allround Klus Service H&S gehanteerde algemene voorwaarden.

1.3      Een van een opdrachtgever van deze algemene voorwaarden afwijkende voorwaarde kan slechts bij een schriftelijke instemming van Allround Klus Service H&S gelding hebben en haar binden.

1.4      De door Allround Klus Service H&S vervaardigde offertes hebben een geldingsduur van 3 maanden, te rekenen vanaf de op de offerte vermelde datum. Na het verstrijken van deze termijn behoudt Allround Klus Service H&S zich het recht voor om de in de offerte vermelde bedragen te wijzigen.

 

Artikel 2; Aansprakelijkheid

 

2.1      Allround Klus Service H&S kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

a. een gebeurtenis die buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of nalaten kan worden toegeschreven, zoals verder omschreven in artikel 3 lid 1 van deze algemene voorwaarden;

b. enige daad of nalatigheid van een opdrachtgever, diens ondergeschikte, dan wel enige andere persoon, die door of vanwege deze te werk is gesteld.

2.2      Allround Klus Service H&S is slechts gehouden tot vergoeding van schade tot een maximum bedrag waartoe haar aansprakelijkheidsverzekering in een voorkomend geval recht op uitkering geeft. Allround Klus Service H&S is nimmer gehouden tot betaling van een hoger bedrag.

2.3      Allround Klus Service H&S zal niet gehouden kunnen worden tot betaling van gevolgschade, door welke gebeurtenis dan ook ontstaan.

 

Artikel 3; Overmacht

 

3.1      Als gebeurtenissen die buiten de macht van Allround Klus Service H&S liggen, dan wel niet aan haar doen en/of nalaten kunnen worden toegeschreven, worden in elk geval beschouwd: onwerkbaar weer als gevolg van weersomstandigheden; belemmeringen door derden; belemmeringen in het vervoer; gehele of gedeeltelijke werkstakingen; oproeren; oorlogen of oorlogsgevaren, zowel hier te lande als in landen van herkomst van materialen; uitsluitingen, verlies of beschadigingen van goederen bij het transport daarvan; het niet of niet tijdig leveren van goederen aan Allround Klus Service H&S door diens leveranciers; ex- en importverboden; branden; storingen en ongevallen in het bedrijf van Allround Klus Service H&S of diens leveranciers; het verbranden van middelen van vervoer van Allround Klus Service H&S of diens leveranciers; het optreden van storingen daaraan; het betrokken raken bij ongevallen daarvan; het opleggen van heffingen, of het nemen door de overheid van andere maatregelen; wijzigingen in feitelijke omstandigheden teweeg brengende.

3.2      Bij het zich voordoen van een gebeurtenis, zoals aangegeven in het eerste lid van dit artikel zou Allround Klus Service H&S niet alleen niet gehouden kunnen worden door het vergoeden van enige schade als een direct of een indirect gevolg daarvan, maar zal zij tevens vooralsnog ontheven zijn van een verplichting tot levering, dan wel het uitvoeren van overeengekomen werkzaamheden. Het zal van de omstandigheden van elk geval op zich afhangen of dat geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zal zijn en zal blijven, dan wel of er slechts sprake zal zijn van een opschorting van levering en/of uitvoering. Bij een blijvende onmogelijkheid van levering en/of uitvoering, zoals overeengekomen, zal de desbetreffende overeenkomst beschouwd worden als te zijn geannuleerd, dan wel als te zijn ontbonden. Bij een zich voordoende mogelijkheid om alsnog, zij het gewijzigd, te leveren en/of uit te voeren, zullen zowel Allround Klus Service H&S als diens opdrachtgever, eventueel onder aanpassing van de door de laatste aan de eerste te betalen bedragen, gehouden zijn om die te benutten.

 

Artikel  4; Eigendomsvoorbehoud

 

4.1      Elk door Allround Klus Service H&S aan een opdrachtgever geleverd goed blijft haar eigendom tot aan de volledige betaling daarvan door deze aan haar.

4.2      Zolang een door haar aan een opdrachtgever geleverd goed nog niet aan haar is betaald, komt aan Allround Klus Service H&S te allen tijde het recht toe om op een eerste vordering met betrekking daartoe door haar aan deze het desbetreffende goed tot zich te nemen. In een geval dat een opdrachtgever in een staat van surseance van betaling, faillissement, of liquidatie komt te verkeren, dan wel bij beslaglegging(en), komt aan Allround Klus Service H&S het recht toe om, zonder enige voorafgaande aankondiging door haar aan deze, geleverde goederen, die nog niet door deze nog niet aan haar betaald zijn, op te eisen.

4.3      Zolang een opdrachtgever een door Allround Klus Service H&S aan deze geleverd goed onbetaald laat, is deze niet gerechtigd tot het verrichten tot enige daad van beschikking met betrekking tot het goed, zoals bijvoorbeeld het verpanden van het desbetreffende goed.

 

Artikel 5; Tekortkoming in de nakoming en ontbinding

 

5.1      Bij elke tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de opdrachtgever zoals deze voortvloeien uit de overeenkomst, zal deze zonder voorafgaande ingebrekestelling met betrekking daartoe ten opzichte van Allround Klus Service H&S in gebreke zijn.

5.2      Onverminderd het in het Burgerlijk Wetboek te dien aanzien bepaalde, komt aan Allround Klus Service H&S bij elke tekortkoming in de nakoming van een opdrachtgever het recht toe om het nakomen van haar verbintenissen voortvloeiende uit de desbetreffende overeenkomst op te schorten, dan wel deze, al dan niet gedeeltelijk, buitengerechtelijk te ontbinden.

5.3      In een geval dat een opdrachtgever in staat van surseance van betaling, faillissement of liquidatie komt te verkeren, ons land metterwoon verlaat, zijn onderneming vervreemdt, dan wel bij beslaglegging(en), is het tweede lid van dit artikel eveneens van toepassing. Indien zich een of meerdere van deze gevallen voordoen, zullen alle vorderingen, die Allround Klus Service H&S als dan op een dergelijke opdrachtgever zou hebben, terstond door haar op deze opeisbaar zijn.

 

Artikel 6; Betalingen

 

6.1      Facturering en betalingen:

A. Tenzij anders overeengekomen dient elke aan Allround Klus Service H&S door een opdrachtgever verschuldigde betaling in drie gelijke termijnen te worden voldaan bij bedragen die hoger zijn dan €5000,-. De eerste termijn dient te worden voldaan ter gelegenheid van de opdrachtbevestiging door een opdrachtgever. De tweede termijn dient te worden voldaan bij aanvang van de werkzaamheden. De derde en laatste termijn dient te worden voldaan bij oplevering van de werkzaamheden. Betaling dient te zijn verricht binnen 14 dagen na de datum van facturering.

B. Tenzij anders overeengekomen dient elke aan Allround Klus Service H&S door een opdrachtgever verschuldigde betaling in twee termijnen te worden voldaan bij bedragen die hoger zijn dan €1000,-. De eerste termijn, 40% dient te worden voldaan ter gelegenheid van de opdrachtbevestiging door een opdrachtgever. Het tweede en laatste termijn, 60% dient te worden voldaan bij oplevering van de werkzaamheden. Betaling dient te zijn verricht binnen 14 dagen na de datum van facturering.

C. Tenzij anders overeengekomen kan elke aan Allround Klus Service H&S door een opdrachtgever verschuldigde betaling zonder aanbetaling bij bedragen die lager zijn dan €1000,-. Betaling dient te zijn verricht binnen 7 dagen na de datum van facturering.

 

6.2      Bij elke overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de wettelijke handelsrente ingevolge artikel 6: 119 a BW verschuldigd vanaf het verstrijken van de betalingstermijn tot de dag der algehele voldoening.

6.3      Bij elke overschrijding van een opdrachtgever van de hierin gestelde betalingstermijn is Allround Klus Service H&S voorts gerechtigd om van deze betaling te vorderen van alle kosten, die door haar zowel buiten als in rechte gemaakt dienen te worden om de voldoening van haar vordering(en) te verkrijgen, waaronder in elk geval zijn begrepen de honoraria van de door Allround Klus Service H&S ingeschakelde advocaten, procureurs, zaakwaarnemers, incassobureaus en gerechtsdeurwaarders.

6.4      Door Allround Klus Service H&S te maken buitengerechtelijke kosten worden minimaal, onverminderd de als gevolg van een overschrijding van een betalingstermijn te betalen wettelijke handelsrente, gesteld op 15% van de hoofdsom, met een minimum van 500,– per geval. Indien de werkelijk te maken, dan wel gemaakte, buitengerechtelijke kosten hoger liggen dan 15%, is Allround Klus Service H&S gerechtigd het totaalbedrag van deze werkelijke buitengerechtelijke kosten aan een opdrachtgever in rekening te brengen.